Middeleeuwse begraafplek in de Bronstijd-grafheuvel.

Middeleeuwse begraafplek in de Bronstijd-grafheuvel

Vale of Glamorgan Council.

Prehistorische, Romeinse én middeleeuwse artefacten ontdekt in Wales

In Barry, een stad in het zuiden van Wales, hebben archeologen artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. In dit ‘multi-period landscape’ (landschap met meerdere perioden) ontdekten de onderzoekers onder andere een grafmonument uit de prehistorie en een Romeinse villa. De ontdekkingen zijn ‘verrassend’, aldus de archeologen.

De ontdekkingen werden gedaan tijdens werkzaamheden ter verbetering van de ‘Five Mile Lane’, een zijweg van de Walese snelweg A4226. Archeologen van de Rubicon Heritage Services kregen de opdracht van de raad van Vale of Glamorgan, een district in het zuiden van Wales. Drie archeologische vindplaatsen in de buurt van Barry werden volledig opgegraven.

Vondsten uit de prehistorie

De archeologen vonden artefacten en menselijke resten uit verschillende historische perioden. De oudste vondsten waren grote gaten, die vermoedelijk onderdeel waren van een grafheuvels afkomstig uit de bronstijd (ca. 2500 tot 800 v.Chr.) In enkele van deze grafmonumenten werden menselijke resten gevonden, samen met diverse archeologische voorwerpen. Zo werd hier een groot aantal potscherven opgegraven, die stammen uit de vroege bronstijd (ca. 2500 tot 1500 v.Chr.) en de midden bronstijd (ca. 1500 tot 1000 v.Chr.) In de gaten vonden de archeologen bovendien sporen van verwering, wat erop wijst dat de gaten lange tijd open waren in het verleden, waarna ze werden bedolven onder de aarde.

Daarnaast werden er sporen gevonden van nederzettingen uit de late ijzertijd (ca. 650 v.Chr. tot ca. 100 n.Chr.), en uit de Romeinse Tijd. Er werden bijvoorbeeld twee grote rondhuizen gevonden, en nog vijf of zes structuren die ook rondhuizen lijken te zijn geweest. Rondhuizen (stenen of houten huis met een cirkelvormig ontwerp en een kegelvormig dak) waren het meest voorkomende type woningen in Groot-Brittannië tussen ongeveer 2500 v.Chr. en 100 n.Chr. In de rondhuizen werden ook scherven uit de late ijzertijd en vroeg-Romeins aardewerk gevonden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Romeinse overblijfselen

Op de archeologische vindplaatsen bij Barry deden de archeologen daarnaast ook nader onderzoek naar een Romeinse villa. Dit bouwwerk was in de jaren ’60 al ontdekt, maar werd nu opnieuw onderzocht. De archeologen richtten zich hierbij met name op de greppel die als grens rondom de villa lag. Al snel kwamen ze tot de ontdekking dat deze geul richting de eerdere nederzetting uit de ijzertijd leidde; de precieze reden hiervoor moet nog worden onderzocht.

Ook rond de Romeinse villa werden de nodige artefacten gevonden, zoals een kweern (een korenmolen die met de hand wordt rondgedraaid) en potscherven, die afkomstig zijn uit de periode tussen de eerste en de vierde eeuw n.Chr. Ook werden in de buurt van de villa drie bouwwerken gevonden waar destijds waarschijnlijk metaal werd bewerkt. De archeologen troffen hier namelijk metaalschuim en hamerslag aan, evenals een ruimte waar klei werd ontdekt die was aangetast door de hitte. Bovendien vonden de archeologen hier het graf van een Romeinse huurling die werd begraven met zijn zwaard, wat nog extra wijst op Romeinse aanwezigheid in het gebied.

Scherf van Romeins terra sigillata-aardewerk.

Scherf van Romeins terra sigillata-aardewerk

Vale of Glamorgan Council.

Middeleeuwse ontdekkingen

Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat de een van de ontdekte grafheuvels uit de bronstijd in de middeleeuwen werd verbouwd en hergebruikt. De buitenste greppel hier lijkt namelijk geleegd te zijn, en er werden botresten van meer dan 430 individuen uit de middeleeuwen gevonden. Bovendien werden in deze greppel potscherven gevonden uit de elfde en twaalfde eeuw. Ook werd een skelet uit de bovenste laag van de greppel onderzocht door middel van koolstofdatering, waaruit bleek dat deze botresten afkomstig waren uit het einde van de tiende eeuw of het begin van de elfde eeuw. Het lijkt er dus sterk op dat de grafheuvel nog lang na de prehistorie gebruikt werd.

Moderne vondsten

Naast de ontdekkingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen, vonden de archeologen ook overblijfselen van meer recente oorsprong. Zo werd een betonnen structuur gevonden die stamt uit de twintigste eeuw, die waarschijnlijk diende als defensief gebouw. Dit bouwwerk zou mogelijk afkomstig kunnen zijn uit de Tweede Wereldoorlog, aangezien er in deze omgeving veel overblijfselen uit deze periode zijn gevonden.

Verder onderzoek

De huidige analyses van de vele vondsten uit Barry zijn gepubliceerd in een e-book, maar de archeologen zijn nog niet klaar met hun onderzoek. Ze gaan verschillende technieken toepassen om een beter beeld van de datering te krijgen, zoals koolstofdatering en isotoopanalyse. Als het onderzoek voltooid is zullen de onderzoekers een boek uitgeven met alle details. De gevonden artefacten worden dan aan het National Museum of Wales overgedragen.

Deze vondst en anderen in het gebied zijn bovendien geïnventariseerd in een interactieve kaart. Deze is hier te vinden.

Bronnen: Vale of Glamorgan Council, BBC, Rubicon Heritage e-book


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen