Opgraving meerdere jachtkampen uit steentijd werpt nieuw licht op geschiedenis Kampen

KAMPEN - Een team van dertig archeologen heeft in het toekomstige Reevediep bij Kampen een groot aantal prehistorische jachtkampen uit de midden-steentijd (ca. 10.000-5300 v. Chr.) blootgelegd. De ontdekking levert nieuwe inzichten op over het verleden van de stad. Voor het eerst werden in Noord-Nederland pijlpunten aangetroffen, die tot nu toe voornamelijk beneden de rivieren zijn opgegraven. Uniek is de vondst van een hut of omheining die rond een van de concentraties vuursteen moet hebben gestaan. Verder werden schillen van hazelnoten gevonden, voedsel voor de prehistorische mens die hier tijdelijk verbleef. De opgraving vond plaats in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en is inmiddels afgerond.

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een dekzandlandschap, waar prehistorische bewoners tijdelijke kampen bouwden. Hier kon men hoog en droog wonen, dicht bij het water. Men viste, joeg en verzamelde vruchten en zaden. Archeologen vonden  tijdens de opgraving duizenden stukken vuursteen, werktuigen maar ook splinters. Hetgeen wijst op een productieplaats van vuurstenen voorwerpen. Ook is er bot, oker en natuursteen aangetroffen. Het overgrote deel van de vondsten zijn te dateren in de Midden-Steentijd.

800 haardkuilen

De aanwezigheid van vele haardkuilen –meer dan 800 - duidt op bivak van de prehistorische mens op deze plek. In de haardkuilen lagen houtskoolresten, verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten, waaronder doppen van hazelnoten. Nader onderzoek zal meer informatie over het genuttigde voedsel opleveren. Enkele vondsten stammen uit de overgangsperiode van de midden-steentijd naar de nieuwe steentijd, een periode waarin de oorspronkelijk rondtrekkende jagers-verzamelaars overgingen tot meer permanente bewoning en later naar een boerenbestaan.

Archeologisch precisiewerk

De opgraving van de prehistorische vindplaats is een nauwkeurig werk. Het materiaal werd net ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50 aangetroffen. Een aantal locaties met concentraties vuursteen is in kleine vakken opgedeeld en alle grond daaruit is in bakken geschept en gezeefd. Zo kunnen de meest kleine stukken vuursteen en etensresten, zoals de verkoolde hazelnootdoppen, gevonden worden.

Reevediep

De vindplaats werd ontdekt bij onderzoek in het Reevediep, een hoogwatergeul die in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel tussen de IJssel en het Drontermeer wordt aangelegd, door Isala Delta. Het afgelopen jaar hebben Isala Delta en ADC ArcheoProjecten langs dit tracé alle archeologische sporen in kaart gebracht. Er zijn resten uit verschillende periodes aangetroffen. De opgraving is een van de drie vindplaatsen, die zijn opgegraven. Drie andere mesolithische vindplaatsen zijn of worden nog afgedekt door een nieuwe dijk of blijven behouden door planaanpassing.

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen