Monumenten takelen af omdat lokale besturen de restauratie niet kunnen betalen.

Afschaffing onderhoudspremie België veroorzaakt vervallen monumenten

Monumenten takelen af omdat lokale besturen de restauratie niet kunnen betalen.Volgens Hilde Plas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) worstelen Vlaamse gemeenten met de hoge onderhoudskosten van hun beschermde monumenten. Omdat er geen onderhoudspremie meer is, wachten veel gemeenten tot de monumenten verslechterd zijn zodat ze gerestaureerd moeten worden.

In 2010 is de onderhoudspremie voor lokale besturen geschrapt. De premie zorgde ervoor dat besturen financiële bijdragen ontvingen van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van herstelwerken aan beschermde monumenten en landschappelijk erfgoed. In het geval van monumentenonderhoud betaalde de Vlaamse overheid indertijd veertig procent van de kosten.

Nu de lokale besturen zelf die kosten moeten betalen, raken veel monumenten in verval. Vooral kleine steden met veel historische monumenten hebben het moeilijk. “De zorg voor historische erfgoed wordt ontmoedigd,” aldus Linda Van Santvoort, ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. “Nu zien we pas de eerste gevolgen van de afschaffing. De situatie zal de komende jaren alleen maar verslechteren.”

Toch lijkt de overheid zich er niet om te bekommeren. Minister Geert Bourgeois gelooft niet dat de afschaffing van de premie voor verwaarlozing zorgt. “Het lokale bestuur herstelt de problemen toch,” aldus zijn woordvoerder. “Als de gemeenten bewust verzuimen om monumenten te onderhouden, plegen ze een strafbaar feit. De instandhouding is een wettelijke verplichting.”

Verplicht archeologisch vooronderzoek

Niet alleen de kosten van historisch erfgoed speelt de besturen parten. Zo werd afgelopen december bekend dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 750.000 euro meer moest betalen voor de bouw van een gasthuis in Nieuwpoort. Archeologisch onderzoek is namelijk verplicht bij dergelijke bouwprojecten. Kris Vandecasteele, schepen van seniorenzaken, liet toen weten zich in te zetten voor het oprichten van een solidariteitsfonds. Ook vindt hij dat het Vlaamse onroerend erfgoed de verantwoordelijkheid is voor de hele samenleving en niet alleen van individuele lokale besturen.

Bron: Archeonet.be

Meer lezen

Tijdvakken

Landen